Alt yüklenici hakedişlerinden damga vergisi kesilir mi?

imyusyil

Site Yöneticisi
Personel
#1
Alt yüklenicilerin hakedişlerinden damga vergisi kesilip kesilmeyeceğine dair özelge:

İdare: T.C. Kırşehir Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü
Tarih:13.08.2012
Sayı: B.07.4.DEF.0.40.10.00-009-13 13/08/2012
Konu: Yüklenici firmanın ihale makamı ve alt yüklenici ile düzenlediği sözleşmenin damga vergisi hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunun incelenmesinden, yüklenici firma tarafından ihalesi üstlenilen işe ilişkin olarak sözleşme düzenlendiği ve damga vergisinin ödendiği, bu defa alt yüklenici olarak şirketiniz ile yüklenici firma arasında söz konusu işin belli bir tutarının yapılmasına ilişkin olarak ayrıca sözleşme düzenleneceği belirtilerek bu sözleşmenin damga vergisine tabi olup olmadığı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1. maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu; 3. maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 10. maddesinde, damga vergisinin nispi veya maktu olarak alınacağı, nispi vergide, kağıtların nevi ve mahiyetlerine göre, bu kağıtlarda yazılı belli paranın, maktu vergide kağıtların mahiyetlerinin esas olduğu, belli para teriminin, kağıtların ihtiva ettiği veya bunlarda yazılı rakamların hasıl edeceği parayı ifade edeceği; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin damga vergisine tabi tutulacağı hükümlerine yer verilmiştir. 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01/01/2010 tarihinden geçerli olmak üzere Kanuna ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasındaki kağıtlara ilişkin damga vergisi oranı binde 8,25 olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla, yüklenici firmanın ihale makamı ve alt yüklenici ile düzenlediği sözleşme damga vergisine tabi iki ayrı kağıt olup, herbirinin ayrı ayrı ihtiva ettiği tutar üzerinden Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun I/A-1 fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.