Ahşap Kalıp Sökümü ve Bakımı - MEGEP

imyusyil

Site Yöneticisi
Personel
#1
Kanat, dikmeler, kiriş, döşeme ve merdiven kalıplarının sökülmesi ile ilgili bilgilerin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.

İçindekiler:

AÇIKLAMALAR .................................................................................................................... 3
GĠRĠġ ....................................................................................................................................... 4
ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 1 ................................................................................................... 5
1. KALIP KANATLARININ SÖKÜMÜ................................................................................. 5
1.1. Kalıp Kanadı Sökme Hazırlıkları .................................................................................. 5
1.1.1. Tanımı .................................................................................................................... 5
1.1.2. Malzemeleri ........................................................................................................... 5
1.1.3. Ölçüleri .................................................................................................................. 6
1.2. Kalıp Kanatlarını Sökme Araçları ................................................................................. 6
1.2.1. Tanımı .................................................................................................................... 6
1.2.2. ÇeĢitleri .................................................................................................................. 6
1.2.3. Özellikleri ve Kullanım ġekilleri ........................................................................... 8
1.3. Kalıp Kanatlarını Sökme Kuralları ............................................................................... 8
1.4. Kalıp Takviyelerinin Sökülmesi ................................................................................... 9
1.5. Kalıp Kanatlarının Sökülmesi ..................................................................................... 10
UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 12
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 14
ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 2 ................................................................................................. 16
2. KALIP DĠKMELERĠNĠN SÖKÜMÜ ................................................................................ 16
2.1. Kalıp Dikmelerini Sökme Hazırlıkları ........................................................................ 16
2.1.1. Dikme Tanımı ...................................................................................................... 16
2.1.2. Malzemeleri ......................................................................................................... 17
2.1.3. Ölçüleri ................................................................................................................ 17
2.2. Kalıp Dikmelerini Sökme Araçları ............................................................................. 17
2.2.1. Tanımı .................................................................................................................. 17
2.2.2. ÇeĢitleri ................................................................................................................ 18
2.2.3. Özellikleri ve Kullanım ġekilleri ......................................................................... 18
2.3. Kalıp Dikmelerinin Sökülme Kuralları ....................................................................... 18
2.4. Kalıp Takviyelerinin Sökülmesi ................................................................................. 19
2.5. Kalıp Dikmelerinin Sökülmesi .................................................................................... 20
UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 23
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 25
ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 3 ................................................................................................. 26
3. KĠRĠġ VE DÖġEME KALIPLARININ SÖKÜMÜ .......................................................... 26
3.1. KiriĢ Kalıpları Sökme Hazırlıkları .............................................................................. 26
3.2. DöĢeme Kalıpları Sökme Hazırlıkları ......................................................................... 28
3.3. KiriĢ ve DöĢeme Kalıplarını Sökme Araçları ............................................................. 29
3.3.1. Tanımı .................................................................................................................. 29
3.3.2. ÇeĢitleri ................................................................................................................ 29
3.3.3. Özellikleri ve Kullanma ġekilleri ........................................................................ 31
3.4. KiriĢ ve DöĢeme Kalıplarını Sökme Kuralları ............................................................ 32
3.5. KiriĢ ve DöĢeme Kalıplarının Sökülmesi .................................................................... 33
UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 35
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 37
ĠÇĠNDEKĠLER
2
ÖĞRENME FAALĠYETĠ - 4 ................................................................................................. 38
4. MERDĠVEN KALIPLARININ SÖKÜMÜ ....................................................................... 38
4.1. Merdiven Kalıbı Sökme Hazırlıkları ........................................................................... 38
4.2. Merdiven Kalıplarını Sökme Araçları ......................................................................... 39
4.2.1. Tanımı .................................................................................................................. 39
4.2.2. ÇeĢitleri ................................................................................................................ 39
4.3. Kullanma ġekilleri ...................................................................................................... 39
4.4. Merdiven Kalıplarını Sökme Kuralları ....................................................................... 40
4.5. Merdiven Kalıplarının Sökülmesi ............................................................................... 40
UYGULAMA FAALĠYETĠ .............................................................................................. 42
ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME .................................................................................... 44
MODÜL DEĞERLENDĠRME .............................................................................................. 45
CEVAP ANAHTARLARI ..................................................................................................... 47
KAYNAKÇA ......................................................................................................................... 48
Bağlantı: http://www.slideshare.net/imyusyil/ahap-kalp-skm-ve-bakm